Regulamin


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W RAMACH PLATFORMY SZKOLENIOWEJ COLONNADE

Obowiązujący od dnia 01.03.2023 roku

 

§ 1. Definicje

1. Certyfikat – dokument poświadczający odbycie szkolenia przez Użytkownika Platformy zgodnie z art. 12 Ustawy. o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 roku.

2. Colonnade/Usługodawca - Colonnade Insurance Societe Anonyme, z siedzibą w Luksemburgu, 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, Wielkie Księstwo Luksemburga, wpisana do Rejestru Handlu i Spółek w Luksemburgu pod numerem B61605, z kapitałem zakładowym wynoszącym 9 500 000 EUR, (wpłacony w całości), działająca w Polsce poprzez Colonnade Insurance Societe Anonyme Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 67, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000678377, posiadająca NIP 1070038451, numer telefonu: +48225285100, adres elektroniczny: info@colonnade.pl. Colonnade Insurance S.A. posiada status dużego przedsiębiorcy.

3. Konto Użytkownika – indywidualne konto Użytkownika, zakładane przez Colonnade lub Użytkownika w ramach Platformy po dokonaniu Weryfikacji danego Użytkownika.

4. Platforma - e-learningowa aplikacja internetowa służąca do nauki w trybie online, w tym do szkoleń, kursów, lekcji, wykładów, testów.

5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług szkoleniowych drogą elektroniczną w ramach Platformy. .

6. Usługi – usługi szkoleniowe świadczone przez Colonnade na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w ramach Platformy  polegające na dostarczeniu narzędzi informatycznych, umożliwiających Użytkownikom udział w lekcjach, wykładach,  kursach, szkoleniach, testach.

7. Ustawa - ustawa o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 roku.

8. Użytkownik – osoba wykonująca czynności agencyjne, osoba wykonująca czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń, agent ubezpieczeniowy będący osobą fizyczną, broker ubezpieczeniowy będący osobą fizyczną, agent ubezpieczeniowy będący spółką nieposiadającą osobowości prawnej, agent ubezpieczeniowy będący osobą prawną, broker ubezpieczeniowy będący osobą prawną, który/a posiada dostęp do Platformy.   

9. Weryfikacja – procedura weryfikacji przez Colonnade uprawnień Użytkownika oraz nadanie mu uprawnień dostępu do Platformy,  opisana w § 3. 

10. Koordynator Platformy – pracownik Usługodawcy odpowiedzialny za koordynowanie działań na Platformie, zarządzenie uprawnieniami użytkowników, kursami

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin świadczenia usług szkoleniowych drogą elektroniczną w ramach Platformy , stosuje się do usług szkoleniowych zgodnie z art. 12 Ustawy i innych usług szkoleniowych świadczonych przez Colonnade Użytkownikom.

2. Usługi opisane w niniejszym Regulaminie skierowane są wyłącznie do Użytkowników.

3. Login (będący jednocześnie adresem e-mail Użytkownika) oraz hasło są przypisane do konkretnego Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania swojego loginu i hasła w tajemnicy oraz do ich nieujawniania jakiejkolwiek osobie trzeciej, a także do nieudostępniania Platformy, do której jest zalogowany Użytkownik, jakiejkolwiek osobie trzeciej.

4. Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług szkoleniowych w ramach Platformy anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

5. Każdorazowo przed zalogowaniem się do Platformy, Użytkownik zobowiązany jest oświadczyć, iż zapoznał się z treścią oraz akceptuje Regulamin. W tym celu Colonnade udostępni Regulamin na Platformie (z możliwością pobrania przed akceptacją). W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Platformy.

6. Usługodawca za pomocą serwisu internetowego świadczy drogą elektroniczną następujące usługi: 

-  realizacja obowiązków szkoleniowych wynikających z art. 12 Ustawy;

- przeprowadzanie innych szkoleń.

§ 3. Weryfikacja Użytkownika

W celu uzyskania statusu Użytkownika i dostępu do Platformy, Użytkownik zostanie zweryfikowany w zakresie uprawnień do wykonywania czynności dystrybucji ubezpieczeń  na rzecz Usługodawcy. Weryfikacja polega na potwierdzeniu przez Koordynatora Platformy, że Użytkownik współpracuje z Usługodawcą i znajduje się w rejestrze agentów lub brokerów, prowadzonym przez Usługodawcę.

§ 4. Zasady korzystania z Platformy

1. Platforma jest dostępna przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Wyjątkiem są sytuacje awaryjne lub prace serwisowe przeprowadzane na Platformie.

2. O niedostępności Platformy z powodu prac serwisowych Użytkownicy będą powiadamiani drogą mailową z wyprzedzeniem.

3. Korzystanie z Platformy jest możliwe tylko po wcześniejszej Weryfikacji.

4. Nowe konto Użytkownika jest rejestrowane przez samego Użytkownika lub przez Usługodawcę.

5. W celu rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do podania: adresu email, imienia i nazwiska, numeru PESEL, nr wpisu do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych, daty urodzenia, nazwy agenta/brokera, województwa, w którym ma siedzibę agent/broker.

6. Rejestracja Konta Użytkownika jest każdorazowo potwierdzana przez Usługodawcę, który ostatecznie zatwierdza nadanie dostępu do Platformy.

7. Zarejestrowany Użytkownik, którego Konto zostało potwierdzone, otrzymuje dostęp do zasobów Platformy, tj. lekcji, kursów, wykładów, szkoleń, testów.

8. Rejestracja na Platformie i korzystanie z niej są bezpłatne.

9. Z jednego Konta Użytkownika może korzystać tylko jedna osoba.

10. Użytkownicy nie mają dostępu do danych pozostałych Użytkowników.

11. Jeżeli konto Użytkownika zostało założone przez Usługodawcę, Użytkownik otrzyma drogą mailową jednorazowe hasło do pierwszego zalogowania się na Platformie, po zalogowaniu powinien zmienić hasło.

12. Użytkownik loguje się do Platformy z wykorzystaniem adresu e-mail podanego podczas rejestracji.

13. Konto Użytkownika po 30 dniowym okresie nieaktywności może zostać zablokowane. W celu odblokowania Użytkownik musi ustawić nowe hasło.

14. Konta Użytkownika po rocznym okresie nieaktywności może zostać usunięte z Platformy.

15. Kursy, które dotyczą obowiązków szkoleniowych wynikających z art. 12 Ustawy spełniają wymagania określone w przepisach. Po odbyciu wskazanego kursu należy wypełnić test, obejmujący jego zakres tematyczny. Po zaliczeniu testu, użytkownik otrzyma Certyfikat drogą cyfrową w formie dokumentu tekstowego na adres email podany w trakcie rejestracji.

16. Na Platformie dostępne są również inne kursy.

§ 5. Wymagania techniczne

1. Platforma jest udostępniana za pośrednictwem strony internetowej pod adresem https://colonnade.e-learning.pl.

2. Wymagania techniczne dla prawidłowego korzystania z Platformy to:

- aktywne konto na Platformie,

- dostęp do Internetu,

- aktualna przeglądarka: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome,

- połączenie z Internetem minimum 1Mb/s,

- słuchawki lub głośniki (w przypadku szkoleń kursów udźwiękowionych),

- aplikacja umożliwiająca otwieranie prezentacji w formacie .ppt (w przypadku kursów udostępnionych w formie prezentacji).

§ 6. Odpowiedzialność za naruszenie Regulaminu

1. W przypadku, gdy Colonnade poweźmie uzasadnione podejrzenia, że Użytkownik korzysta z Platformy i usług szkoleniowych w sposób niezgodny z prawem lub z Regulaminem, Colonnade przysługuje prawo natychmiastowego wylogowania Użytkownika z Platformy i zablokowania Konta Użytkownika, a także zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działalności Użytkownika.

2. Zablokowanie Konta Użytkownika oznacza, że Użytkownik traci dostęp do Platformy.

3. Użytkownik w celu uzyskania ponownego dostępu do Platformy powinien zwrócić się do Colonnade. Colonnade może ponownie przyznać Użytkownikowi prawo korzystania z Platformy, odblokowując jego poprzednie Konto Użytkownika lub zakładając nowe, pod warunkiem, że w świetle uzyskanych wyjaśnień, usunięte zostaną wszelkie wątpliwości dotyczące zgodności działań Użytkownika z prawem lub Regulaminem.

4. W szczególności następujące działania Użytkownika będą kwalifikowane jako niezgodne z Regulaminem:

1) niezachowanie w tajemnicy lub ujawnienie osobie trzeciej loginu lub hasła;

2) udostępnianie Platformy, do której jest zalogowany Użytkownik, jakiejkolwiek osobie trzeciej;

3)  naruszenie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w ramach Platformy, podejmowanie nieuprawnionych prób dostępu do Platformy oraz dokonywanie innych czynności mających na celu zakłócenie prawidłowego działania Platformy;

4) podawanie nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych Użytkownika;

5) dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego loginu i hasła. Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Colonnade  o każdym przypadku zagubienia lub ujawnienia loginu i hasła osobie trzeciej, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie. Zgłoszenie ujawnienia loginu i hasła osobie trzeciej powinno być dokonane na adres email: e-learning@colonnade.pl.

6. Colonnade nie ponosi odpowiedzialności z tytułu korzystania przez Użytkownika z Platformy w sposób niezgodny z prawem lub z Regulaminem, zwłaszcza w przypadku podawania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych Użytkownika.

7. Colonnade nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność Platformy, w szczególności w przypadku, gdy zachodzi konieczność wykonania technicznych prac konserwacyjnych Platformy. W miarę możliwości Colonnade będzie informować Użytkowników o czasowym braku dostępu do Platformy.

8. Colonnade nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, w tym opóźnienia w transmisji danych leżące po stronie urządzeń należących do Użytkownika oraz urządzeń, systemów informatycznych, sieci komputerowych i telekomunikacyjnych należących do operatorów sieci telekomunikacyjnej lub dostawców usługi dostępu do Internetu.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Colonnade Insurance S.A. działająca w Polsce przez Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce (dalej: Colonnade lub Administrator). Podstawą prawną i celem przetwarzania podstawowych danych osobowych jest wykonanie umowy oraz obowiązek prawny ciążący na Administratorze w postaci wystawienia dokumentu poświadczającego odbycie szkolenia. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy: imię i nazwisko Użytkownika, adres elektroniczny Użytkownika, numer PESEL Użytkownika, nr wpisu do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych oraz datę urodzenia Użytkownika, której podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną za względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia. Dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom jedynie w związku z realizacją wyżej wymienionych celów i na podstawie pisemnej umowy (m.in. dostawcom usług IT, pośrednikom ubezpieczeniowym). Dane osobowe w zależności od celu są przetwarzane zawsze nie dłużej niż to wynika z okresu przedawnienia roszczeń lub przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) jedynie w sytuacjach określonych przez prawo, w szczególności gdy zostaną spełnione warunki zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (zarówno w Polsce, jak i w Luksemburgu). Podanie danych osobowych jest konieczne do wykonywania umowy lub wypełnienia obowiązków prawnych Colonnade. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe korzystanie z Platformy. Prowadzenie marketingu bezpośredniego e-mailowo lub telefonicznie nie będzie możliwe bez uprzedniej zgody. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta w sposób wskazany poniżej i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Z Administratorem można się kontaktować, pisząc na adres oddziału Colonnade, dzwoniąc pod numer +48 22 276 26 00 oraz wysyłając e-mail: info@colonnade.pl. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w sprawie skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, sprzeciwu, przekazywania danych poza obszar EOG, można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych w Colonnade (dpo@colonnade.pl) lub wysyłając pismo na adres oddziału Colonnade.

§ 8. Ochrona prawnoautorska

Wszelkie zdjęcia, teksty, wykresy, opracowania, programy szkoleniowe i wszystkie inne materiały są chronione prawami autorskimi ich twórców i nie mogą być bez zgody Colonnade wykorzystywane w celu innym niż korzystanie z Usług przez Użytkowników zgodnie z Regulaminem.

§ 9. Wsparcie techniczne

Użytkownik jest zobowiązany zgłosić wszelkie problemy techniczne telefonicznie na jeden z numerów:

+48 22 276 26 00

+48 728 453 793

lub na jeden z poniższych adresów email:

e-learning@colonnade.pl

pomoc@platforma.e-learning.pl

 

Wsparcie techniczne jest dostępne dla Użytkowników w dni robocze od godziny 08:00 do 16:00.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest stale dostępny na stronie internetowej https://colonnade.e-learning.pl.

2. Regulamin może zostać zmieniony przez Colonnade w dowolnym terminie. W takim przypadku nowa wersja Regulaminu będzie umieszczona na stronie internetowej https://colonnade.e-learning.pl. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionej treści Regulaminu na stronie internetowej.

3. W zakresie świadczenia Usług i pozostałych spraw uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawa z dnia 11 września 2015 r o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń.

4. Wszelkie spory dotyczące świadczonych Usług rozstrzygać będzie sąd właściwy dla pozwanego.